SrfNoDataPolygonSide

Enumeration

Value

Description

srfNoDataPolyOutside

0

Assign NoData to the grid nodes outside of the polygons in the polygon boundary

srfNoDataPolyInside

1

Assign NoData to the grid nodes inside of the polygons in the polygon boundary

srfNoDataPolyMixed

2

Assign NoData to the grid nodes inside or outside of the polygons in the polygon boundary on a polygon by polygon basis